Ladda hem

Kvalitetspolicy!

Måleribranschen har tidigare saknat ett fungerande kvalitets- och miljöledningssystem anpassat för branschens specifika förutsättningar. Målaremästarnas Kvalitets & miljöledningssystem har skräddarsytts för att följa en orders gång genom måleriföretaget - från offert till avslutad affär. Systemet utgår från kraven i ISO 9001 och ISO 14001. Med dessa kända internationella standarder som grund är det lätt för beställaren at göra en bedömning och förmåga att säkerställa kvalitet och miljö - att vi kan leverera ett äkta hantverk. Systemet ger även en garanti att vi uppfyller beställarens krav.

Måleriservice i Östergötland AB har som målsättning att leverera och utföra ett sådant arbete att slutprodukten blir av högsta kvalitet. De instrument vi förfogar över är kontroll av material samt ett system där eventuella avvikelser upptäcks i god tid före applicering. Dokumentering och utförda kontroller av både materialhantering och flöde följer projekten från början till slut för att skapa en komplett handling över projektet. Utbildning av personal i kvalitetsfrågor pågår fortlöpande då en hög nivå ska genomsyra hela företaget.

Hur vi driver kvalitetsarbetet

  • Vår uppfattning om kvalitetsarbete är att det är den enda möjligheten för överlevnad och att få en sund ekonomi.
  • För att motsvara kundernas och våra egna kvalitetskrav upprättar vi på större entreprenader eller, när kunden vill, en kvalitets- miljö- och arbetsmiljöplan. Där genomför och dokumenterar vi t.ex avsyning innan start, egenkontroller och kvalitetsronder. För de mindre arbetsplatserna gör vi en förenklad plan vid behov.

Riktlinjer för kvalitet

Måleriservice i Östergötland AB skall alltid eftersträva att uppfylla kundernas uttalade och underförstådda behov, krav och förväntningar. Våra tjänster skall kännetecknas av god kvalitet och varje uppdrag skall skötas så att det blir en god referens för fortsatta affärer med kunden. Detta skall uppnås genom att:

  • Erbjuda kunden den lösning som vi bedömer uppfyller kundens behov, krav och förväntningar till lägsta möjliga kostnad på sikt.
  • Ha ett effektivt ledningssystem som fortlöpande utvärderas och förbättras.
  • Ge medarbetarna information och utbildning samt avsätta tillräckliga resurser för att kvalitetsarbetet ska bli effektivt.
  • Sätta konkreta mål för kvalitetsarbetet.
  • Regelbundet förbättra verksamheten i riktning mot ökad kundtillfredsställelse och minskade kvalitetsbristkostnader.

Söderköping 2007-05-12
Rikard Johansson, Måleriservice i Östergötland AB